תומך בקבלת החלטות נתמכת

 

במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס, תשכ"ב-1962. התווסף סעיף בעניין מינוי תומך בקבלת החלטות.

תיקון החוק, נתן מענה ושם בקדמת הבמה את האדם בעל הצרכים המיוחדים ומאפשר לו עצמאות בניהול חייו וענייניו.

למי מיועד ומתאים לתהליך עריכת המסמך:

כל אדם בגיר מעל גיל 18, ויכול לבטא את רצונותיו והעדפותיו, אך זקוק לסיוע בקבלת החלטות.

הגדרה:

תומך החלטות - תומך בקבלת החלטות אשר עבר הכשרה והסמכה ע"י האפוטרופוס הכללי.

מקבל החלטות - נתמך, כפי שפורט לעיל.

משמעות תפקיד תומך בקבלת החלטות, סיוע לנתמך בקבלת החלטה.

מי יכול להיות תומך בקבלת החלטות נתמכת:

- קרוב משפחה של הנתמך.

- מתנדב , (ללא תשלום) קיים מאגר מתנדבים באגף האפוטרופוס הכללי.

- תומך החלטות מקצועי (בתשלום) קיים מאגר מתנדבים מקצועיים באגף אפוטרופוס הכללי.

באילו תחומים סמכויות תומך החלטות:

- קבלת מידע מגורמים וגופים שונים ולשתף את מקבל ההחלטות במידע מכל גורם.

- סיוע בהבנת המידע הנדרש למקבל ההחלטות לשם קבלת החלטה ואילו חלופות    
   עומדות בפניו.

- תומך בקבלת החלטות, תפקידו לסייע ולהציג בפני מקבל ההחלטות בדרך המובנת   
  לו את האפשרויות העומדות בפניו.

- תומך החלטות מסייע למקבל ההחלטות בקבלת החלטות. ואינו מקבל החלטות   
  בשמו או מחליף את שיקול דעתו של הנתמך בשיקול דעתו , אלא מסייע למקבל   
  ההחלטות וכך שומר על עצמאותו ועל זכות ההחלטה והבחירה של הנתמך.

- תומך החלטות מסייע למקבל ההחלטות, הזקוק לליווי ותמיכה בניהול ענייניו    
   הכספיים, הרפואיים והאישיים.

 דגש מקבל ההחלטות, הוא  שיקבל את החלטה בענייניו.

  - מסייע לנתמך במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו וכן סיוע בביטוי החלטותיו   
    כלפי צד שלישי.

 -   על התומך להסביר לנתמך בשפה פשוטה וברורה המובנת לנתמך.

סמכויות התומך, לצורך ביצוע תפקידו בקבלת החלטות:

א.  לפנות לכל גורם/ גופים כגון, משרדי ממשלה, בנקים, קופות החולים ויוצ"ב    
      לצורך מילוי תפקידו וקבלת מידע בשמו של מקבל ההחלטות.

ב.  לבצע בשמו של מקבל ההחלטות, לבקשתו, פעולות לשם מימוש החלטותיו   
     ומיצוי זכויות .

תהליך קבלת מינוי תפקיד תומך קבלת החלטות נתמכת.

שלב א - פגישת מידע – מתקיימת במרדי האפוטרופוס הכללי.

טרם הגשת בקשת מינוי תומך החלטות, יש לתאם פגישת מידע עם נציג ממשרד המשפטים ואפוטרופוס הכללי. בפגישה נוכחים המועמד לתפקיד תומך החלטות והמבקש סיוע בתמיכה בקבלת החלטות. במסגרת הפגישה מתרשמים ממבקש התמיכה על אופיו , מסבירים לתומך בקבלת החלטות את אופי התפקיד , סמכות ואחריות בביצוע התפקיד והמלצות כיצד להתנהל בתהליך.

מינוי תומך החלטה יכול להיות באחד מהנושאים כולם או מקצתם.

שלב ב' - הגשת בקשת מינוי לבית המשפט

האדם המבקש סיוע או בעזרת אדם מסייע מגישים בקשת מינוי לבית משפט לענייני משפחה. בבקשה יש לפרט אלו תחומים נדרשת תמיכה בקבלת החלטות. כגון, רפואי, אישי, רכושי, הרשאות חתימה, משיכת כספים ועוד.

בית המשפט בהחלטתו מפרט אלו סמכויות והרשאות יהיו לתומך החלטה.

פעולות בהן יש לקבל אישור בית המשפט מראש:

- כל פעולה במקרקעין.

- כל פעולה בעיזבון מקבל החלטות (הנתמך).

- תרומות, הלוואות, משיכת כספים מעל 20.000 ש"ח.

- תשלום שכר לתומך החלטות.

- פעולות בקופות פנסיוניות וגמל.

פעולות שתומך החלטות לא יכול לבצע מתוקף החוק:

- השתתפות בבחירות.

- עריכת צוואה, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון.

- חוק החולה הנוטה למות  וכל פעולה לפי החוק.

שלב שלישי החלטת בית המשפט בבקשת מינוי תומך החלטות

- בית המשפט בבואו להחליט רשאי לבקש תסקיר רווחה.

- בית המשפט בהחלטתו מפרט את תוכן הצו, אלו הרשאות ואילו תחומים יהיו לתומך 
   החלטות. אלו מגבלות חלות על תומך החלטות הן ע"פ חוק והן ע"פ החלטת בית המשפט.

שלב ד - פגישת תיאום ציפיות וקבלת הדרכה.

עם קבלת הצו מבית המשפט, מתקיימת פגישה בנוכחות תומך החלטות ומקבל ההחלטות , נציג  האפוטרופוס הכללי ו/או נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות.

במסגרת הפגישה מתקיים תיאום ציפיות  בהתאם לצו בית המשפט והסמכויות שהוענקו לתומך החלטות.

פיקוח על תומך החלטות:

מטעם האפוטרופוס הכללי, מפקחים אשר רשאים לדרוש ולבקר את תומך ההחלטות ולבדוק את המסמכים או כל מידע שיש ברשותו.

טיפ:

כאשר לא מוגשת בקשה למינוי תומך בקבלת החלטות נתמכת, מתקיים התהליך טרם תיקון החוק, והוא באמצעות רשויות הרווחה המביאים את עניינו של האדם הזקוק לסיוע בקבלת החלטות, לעיתים ימונה התומך מתוך מאגר תומכים מקצועי אשר מחויב בדיווח שנתי לאפוטרופוס הכללי.

 

 

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר